The Choosy Mothers at Dizzys (photos courtesy of Tim Hiteshew)

IM001130 IM001137
IM001138 IM001143